pl
plen

czytaj więcej

COVID-19

Zasady funkcjonowania naszego obiektu Mhost Bronowice w trakcie epidemii COVID-19 w Polsce,

na podstawie wytycznych Ministerstwo Rozwoju w konsultacji z GIS, 28.04.2020

 

Celem wdrażanych procedur jest:

 1. Zwiększenie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia dla pracowników (obsługi) gości obiektu Mhost Bronowice.
 2. Minimalizowanie ryzyka zakażenia gości oraz innych osób z zewnątrz.
 3. Ograniczenie liczby kontaktów na terenie obiektów w danym przedziale czasowym, w ramach zabezpieczenia przed ryzykiem zakażenia.
 4. Kompleksowe działanie dostosowane do etapu zaawansowania stanu epidemicznego. 

 

Wytyczne zostały podzielone na trzy części:

 1. Zapewnienie bezpieczeństwa w obiekcie.
 2. Zapewnienie bezpieczeństwa pracownikom/obsłudze.
 3. Procedury postępowania w przypadku podejrzenia u gościa zakażenia koronawirusem. 

 

Zapewnienie bezpieczeństwa w obiekcie hotelowym

 1. Umieściliśmy w widocznym miejscu przed wejściem do obiektu informacji o maksymalnej liczbie gości mogących jednocześnie przebywać w danej części obiektu.
 2. Umieściliśmy na terenie obiektu dozowniki z płynem do dezynfekcji rąk dostępne dla gości w holu głównym
 3. Zapewniliśmy maseczki ochronne.
 4. Wywiesiliśmy w pomieszczeniach sanitarnohigienicznych ogólnodostępnych instrukcji dot. mycia rąk,zdejmowania i zakładania rękawiczek, zdejmowania i zakładania maseczki, a przy dozownikach z płynem do dezynfekcji – instrukcji prawidłowej dezynfekcji rąk.
 5. Zapewniliśmy sprzęt i środki oraz monitorowanie codziennych prac porządkowych, ze szczególnym uwzględnieniem dezynfekowania powierzchni dotykowych - poręczy, klamek, włączników światła, uchwytów, poręczy krzeseł i powierzchni płaskich, w tym blatów w pomieszczeniach pracy.
 6. Przestrzegamy wymaganego dystansu przestrzennego między personelem a gośćmi (minimum 2 metry).
 7. Ustaliliśmy i kontrolujemy maksymalną liczbę gości w obiekcie.
 8. Wprowadziliśmy bezwzględny zakaz przebywania w obiekcie osób tam nie zakwaterowanych.
 9. Na bieżąco dezynfekujemy, ogólne toalety, windy, blat recepcyjny (po każdym gościu), klamki, poręcze, uchwyty, telefony, urządzenia w pomieszczeniach socjalnych oraz inne, często dotykane powierzchne.
 10. Precyzyjne dozujemy profesjonalne środki myjące.
 11. Ograniczyliśmy rutynowe sprzątanie pokoi, które odbywa się jedynie na życzenie gościa.
 12. Po każdym gościu sprzątamy pokój i prowadzimy dezynfekcję wszystkich powierzchni dotykowych (w tym oparcia krzeseł), sprzętu (np. piloty) i łazienki oraz gruntownie wietrzymy pomieszczenia.
 13. Personel sprzątający jest wyposażony i przestrzega używania maseczek oraz rękawiczek jednorazowych. Pościel i ręczniki pierzemy w temp. min 60 ºC z dodatkiem detergentu. Pranie i jego dostarczanie jest w reżimie sanitarnym.
 14. W miarę możliwości systematyczne wietrzymy wszystkie pomieszczenia obiektu.
 15. Wyznaczyliśmy i przygotowaliśmy (m.in. wyposażyliśmy w środki ochrony indywidualnej i płyn dezynfekujący) pomieszczenie, w którym będzie można czasowo odizolować osobę w przypadku stwierdzenia objawów chorobowych.
 16. Przygotowaliśmy i umieściliśmy w holu potrzebne numery telefonów do stacji sanitarnoepidemiologicznej, służb medycznych.
 17. Poinformowaliśmy wszystkich gości oraz potencjalnych gości obiektu o procedurach bezpieczeństwa zastosowanych w związku z wirusem COVID-19 w naszym obiekcie (informacja w pokojach oraz na stronie www).

 

Zapewnienie bezpieczeństwa obsłudze

 1. Zapewniamy bezpieczeństwo pracy zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa (zachowanie odległości minimum 1,5 m).
 2. Wyposażyliśmy obsługę obiektu w środki ochrony indywidualnej w tym, maseczki, rękawiczki jednorazowe oraz środki do dezynfekcji rąk.
 3. Wprowadziliśmy zalecenia dla obsługi:
 • Przed rozpoczęciem pracy, tuż po przyjściu do pracy obowiązkowo należy umyć ręce wodą z mydłem
 • Nosić osłonę nosa i ust, ewentualnie przyłbicę oraz rękawice ochronne podczas wykonywania obowiązków
 • Zachować bezpieczną odległość od rozmówcy i współpracowników (rekomendowane są 2 metry)
 • Regularnie często i dokładnie myć ręce wodą z mydłem zgodnie z instrukcją znajdującą się przy umywalce i dezynfekować osuszone dłonie środkiem na bazie alkoholu (min. 60%)
 • Podczas kaszlu i kichania zakryć usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką – jak najszybciej wyrzucić chusteczkę do zamkniętego kosza i umyć ręce
 • Starać się nie dotykać dłońmi okolic twarzy, zwłaszcza ust, nosa i oczu
 • Dołożyć wszelkich starań, aby stanowiska pracy były czyste i higieniczne, szczególnie po zakończonym dniu pracy.
 • Regularnie (kilka razy w ciągu dnia) czyścić powierzchnie wspólne, z którymi stykają się goście, np. klamki drzwi wejściowych, poręcze, blaty, oparcia krzeseł.
 • Unikać dojazdów do pracy środkami komunikacji publicznej, jeżeli istnieje taka możliwość
 1. Zapewniamy, w miarę możliwości, wietrzenie wszystkich pomieszczeń.
 2. Ograniczamy do niezbędnego minimum spotkania z zachowaniem rekomendowanych przez służby sanitarne odległości pomiędzy osobami (minimum 2 m); stosujemy również kontakt telefoniczny oraz mailowy.
 3. Przygotowaliśmy procedury postępowania na wypadek wystąpienia sytuacji podejrzenia zakażenia i skutecznego poinstruowania pracowników.
 4. Celem ograniczenia kontaktów międzyludzkich wykorzystujemy do komunikacji m.in. telefony, pocztę elektroniczną itp.

 

Procedury postępowania w przypadku podejrzenia u osoby/klienta zakażenia koronawirusem

 

 1. W przypadku stwierdzenia wyraźnych oznak choroby jak uporczywy kaszel, złe samopoczucie, trudności w oddychaniu, gość nie powinien zostać wpuszczona na teren obiektu. Powinien zostać poinstruowany o jak najszybszym zgłoszeniu się do najbliższego oddziału zakaźnego, celem konsultacji z lekarzem, poprzez udanie się tam transportem własnym lub powiadomienie 999 albo 112.
 2. Jeśli gość mieszka w obiekcie – czasowe odizolowanie go w dedykowanym pomieszczeniu, powiadomienie dyspozytora medycznego o podejrzeniu zakażenia i zgłoszenie incydentu do kierownictwa obiektu, co umożliwi obsłudze ustalenie obszaru, w którym poruszała się i przebywała osoba, przeprowadzenie rutynowego sprzątania, zgodnie z procedurami obiektu oraz zdezynfekowanie powierzchni dotykowych (klamki, poręcze, uchwyty itp.). 
 3. Ustalenie listy pracowników oraz klientów (jeśli to możliwe) obecnych w tym samym czasie w części/częściach obiektu, w których przebywał klient i zalecenie stosowania się do wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego dostępnych na stronie gov.pl/web/koronawirus/ oraz gis.gov.pl odnoszących się do osób, które miały kontakt z zakażonym. 
 4. Wstrzymanie przyjmowania gości, powiadomienie właściwej miejscowo powiatowej stacji sanitarnoepidemiologicznej i stosowanie się ściśle do w
 5. ydawanych instrukcji i poleceń. 

 

 

 

 

Zwiększona liczba zakażeń to większe ryzyko zachorowania. Szczepienie jest najskuteczniejszą metodą wzmocnienia Twojej odporności – pozwala uniknąć zachorowania na COVID-19 lub łagodnie przejść koronawirusa.